Pravilnik o radu

На основу члана 8. тачка 18 и 19 Статута Српског лекарског друштва, Председништво Подружнице Српског лекарског друштва – Клинички центар Србије на седници одржаној ­28. маја 2013. године усвојило је

ПРАВИЛНИК О РАДУ
ПОДРУЖНИЦЕ СРПСКОГ ЛЕКАРСКОГ ДРУШТВА – КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

 Област остваривања циљева

 Члан 1.

Подружница Српског лекарског друштва – Клинички центар Србије (у даљем тексту Подружница) је део Српског лекарског друштва основан као невладино и непрофитно удружење доктора медицине (у даљем тексту лекара), на неодређено време, ради остваривања циљева у области унапређења медицинске струке и науке.

Опште одредбе

 Члан 2.

Назив Подружнице је: „Подружница Српског лекарског друштва – Клинички центар Србије“.
Скраћени назив Подружнице је: „СЛД – КЦС“.
Седиште Подружнице је: ул. Вишеградска бр. 26, зграда Поликлинике, II спрат, Београд.

 Члан 3.

Подружница нема својство правног лица.

 Члан 3а.

Подружницу представља и заступа председник.

Циљеви и задаци Подружнице – област деловања

Члан 4.

Задаци и циљеви Подружнице су неговање и унапређење медицинске струке и науке ради заштите народног здравља, стална едукација лекара као и заштита права пацијената и лекара.
Обухватају:

 • организовање активности на унапређењу медицинске науке и струке
 • организовање континуираног стручног усавршавања чланова
 • организовање и обављање КМЕ
 • очување етичких вредности чланова
 • подстицање научно-истраживачког рада у свим облицима и областима медицинске науке
 • успостављање односа и сарадња са другим организационим јединицама СЛД
 • старање и редовно одржавање имовине коју поседује, а која може да се користи једино за остваривање његових циљева

Чланство

Члан 5.

Чланови Подружнице могу бити редовни, придружени, почасни и чланови донатори.

O чланству Подружнице води се централна евиденција.

Редован члан Подружнице може постати сваки лекар запослен у Клиничком центру Србије који попуни приступницу, прихвати Статут СЛД и Правилник Подружнице, који редовно плаћа чланарину и доприноси остваривању циљева и задатака Подружнице.

Редовни чланови Подружнице имају иста права и обавезе.

Редовни чланови Подружнице истовремено су и редовни чланови СЛД.

Редовни члан има право и дужност да учествује у раду Подружнице, да буде информисан, да бира и да буде биран у органе Подружнице, а преко органа Подружнице и у органе СЛД.

Страни држављани могу бити редовни чланови Подружнице, под условом да су студије медицине завршили у Републици Србији.

Придружени члан је здравствени сарадник који својим радом учествује и помаже у раду Подружнице.

Почасни члан Подружнице може постати сваки лекар, научни и просветни радник, држављанин Републике Србије и страни држављанин, који је допринео развоју медицинске струке и науке и здравственом васпитању народа, или је на други начин допринео раду Подружнице.

Почасне чланове бира Председништво Подружнице.

Чланови Донатори могу бити физичка и правна лица која помажу Подружници завештавањем покретне, непокретне имовине или финансијским средствима.

Одлуку о постанку донатора Подружнице доноси Председништво и о томе обавештава Скупштину.

 Члан 6.

Чланство у Подружници престаје:

 • иступањем из Подружнице
 • због неплаћања чланарине
 • искључењем због постојања правоснажне судске пресуде која за собом повлачи одузимање лиценце
 • искључењем због непоштовања одлука Скупштине и Председништва Подружнице
 • искључењем због нарушавања угледа Подружнице

Поступак за искључење из чланства покреће Председништво, а коначну одлуку о искључењу доноси Скупштина.

На одлуку о искључењу члан Подружнице има право жалбе која се подноси у року од 15 дана од дана пријема надлежној Комисији СЛД.

VI Органи Подружнице

Члан 7.

Органи Подружнице су:

 • Скупштина
 • Председништво
 • Надзорни одбор

Органи Подружнице за свој рад одговарају Скупштини Подружнице.

Органи Подружнице бирају са на мандат од 4 године, уз могућност избора на још један мандатни период.

У случају да у току трајања мандата у органу Подружнице остане упражњено место, бира се други делегат по поступку за избор ранијег делегата, с тим да мандат траје онолико времена колико је остало до истека мандата ранијег делегата.

Скупштина Подружнице

Члан 8.

Скупштина је највиши орган Подружнице.

Скупштину Подружнице чине сви чланови Подружнице представљени преко својих делегата.

Скупштина Подружнице формира се на принципу – један делегат из сваке организационе јединице КЦС, с тим што установе које броје више од 20 чланова, на сваких нових 20 чланова предлажу још једног делегата.

 Члан 9.

Скупштина Подружнице:

 • доноси Правилник као и измене и допуне Правилника
 • утврђује опште смернице за програм рада и финансијски план
 • разматра основна питања из делокруга рада Подружнице
 • одлучује о престанку рада Подружнице
 • бира и разрешава чланове Председништва и Надзорног одбора

 Члан 10.

Скупштина ради у седницама и њеним радом руководи председник Скупштине.

Редовна седница Скупштине одржава се једном годишње. Редовну седницу Скупштине сазива председник Скупштине.

Ванредна седница Скупштине се, уколико постоји потреба, може сазвати у свако време. Сазива је Председништво самостално или на иницијативу једне трећине чланова Подружнице.

Делегати Скупштине морају најкасније 10 дана пре одржавања седнице Скупштине писаним путем бити обавештени о одржавању седнице Скупштине.

Скупштина пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине делегата Скупштине.

Одлука на Скупштини је донета када се о њој изјасни више од половине присутних делегата.

О току рада седнице води се записник који потписују председавајући, записничар и оверивачи записника. Записник садржи најмање: време и место одржавања седнице, број присутних делегата, резултате гласања и усвојене одлуке и закључке по одређеним тачкама дневног реда.

Одлуке Скупштине Подружнице су обавезне за све чланове Подружнице.

Радом изборне Скупштине руководи радно председништво на челу са председником као председавајућим.

Председништво Подружнице

Члан 11.

Председништво је извршни орган Скупштине.

Скупштина из свог састава бира чланове Председништва Подружнице, као извршни орган који руководи радом Подружнице.

У Председништво се из сваке организационе јединице КЦС бира по један представник.

Председништво Подружнице:

 • извршава одлуке и закључке Скупштине
 • утврђује предлог Правилника Подружнице
 • стара се о остваривању програма рада Подружнице
 • припрема седнице Скупштине и подноси јој извештаје о свом раду
 • предлаже доношење аката Подружнице
 • одлучује о расподели основне чланарине, утврђује финансијски план, завршни рачун и доноси одлуке које се тичу трошења новчаних средстава Подружнице
 • доноси предлог за годишње награде и друга признања Српског лекарског друштва
 • врши избор почасних чланова, чланова донатора Подружнице

Председништво ради у седницама, које се одржавају по потреби, а најмање 3-4 пута годишње.

Пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од половине чланова. Одлуке Председништва се доносе када се за њих изјасни више од половине присутних чланова Председништва.

О раду седнице Председништва води се записник, који потписују секретар и записничар.

У случају када постоји потреба да се хитно предузму одређене мере за које је надлежна Скупштина, Председништво је овлашћено да само предузме те мере, и о томе на првој наредној седници поднесе извештај и затражи сагласност Скупштине Подружнице.

Одлуке Председништва су обавезне за све чланове Подружнице.

 Члан 12.

Председништво има председника, секретара и благајника.

За председника, секретара и благајника Подружнице могу се предлагати и бирати само они чланови Подружнице који су својим досадашњим вишегодишњим радом у Подружници постигли запажене резултате у остваривању циљева и задатака Подружнице.

Кандидат за председника Подружнице је обавезан да чланове Председништва упозна са својим програмом рада.

Председник Председништва је и председник Скупштине.

Председник се бира јавно уколико је предложен један кандидат. У случају да постоји више кандидата за председника, гласање се врши тајно.

Ако приликом избора председника ниједан од предложених кандидата није добио потребну већину гласова, гласање се понавља за два кандидата са највећим бројем гласова. У случају да у поновљеном гласању оба кандидата добију подједнак број гласова, тајно гласање се понавља док један од кандидата не добије више гласова.

Председник Подружнице:

 • представља и заступа Подружницу са свим правима и овлашћењима која су му дата Правилником Подружнице и законом. Председник може овластити поједина лица за заступање Подружнице.
 • сазива седнице Скупштине и Председништва Подружнице и руководи њиховим радом
 • потписује све одлуке и друга акта које доноси Скупштина и Председништво и стара се о њиховом извршењу
 • председник Подружнице је овлашћени финансијски налогодавац и као такав потписује финансијску документацију

Поједина овлашћења из свог делокруга рада председник може пренети на секретара или благајника Подружнице.

У одсуству председника, односно у случају његове спречености, његове дужности и обавезе, по овлашћењу председника, врши секретар.

Секретар Подружнице учествује у припремању материјала за седницу Скупштине и Председништва. По налогу председника Подружнице, израђује извештаје и анализе о извршним пословима у секцијама и подружницама. Стара се о свим евиденцијама и записницима са седница Скупштине и Председништва. Одговоран је за административне послове.

Благајник врши евиденцију финансијског стања Подружнице и о томе води документацију.

Надзорни одбор

Члан 13.

Надзорни одбор врши контролу над материјално-финансијским радом Подружнице и надгледа примену одредаба Правилника које се односе на финансијско пословање.

Надзорни одбор има председника и 2 члана, који се бирају из реда делегата Скупштине Подружнице.

Избор органа Подружнице

Члан 14.

Председништво је дужно да у року до два месеца пре истека мандата Скупштини истакне могуће кандидате за председника, секретара и благајника Подружнице и чланове Скупштине Председништва и СЛД.

 Члан 15.

Мандат чланова органа Подружнице престаје:

 • Истеком мандата;
 • Подношењем оставке – даном предаје писмене оставке;
 • Немогућношћу обављања функција услед болести или трајне спречености;
 • Престанком чланства у Подружници;
 • Опозивом.

Информисање

Члан 16.

Информисање чланова Подружнице, а тиме и остваривање начела јавности у раду и активностима, врши се одржавањем састанака, путем е-mail-а и интернет презентације.

Имовина и материјално – финансијска средства Подружнице

Члан 17.

Имовину Подружнице чини покретна имовине.

Имовином Подружнице руководи и стара се Скупштина, Председништво и председник.

Материјално – финансијска средства Подружнице чине редовни приходи.

Редовни приходи су:

 • чланарина
 • други приходи

Завршни рачун са извештајем о материјално – финансијском пословању за протеклу годину подноси се председништву Подружнице.

Финансијски извештај Подружнице се свака 3 месеца подноси члановима Председништва путем e-mail-а и архивира у штампаној форми.

Новчана средства могу се трошити искључиво ради обављања циљева и задатака Подружнице а у складу са Статутом СЛД.

Одлуке о исплатама текућих трошкова доноси председник Подружнице, као овлашћени финансијски налогодавац.

Одлуку о исплатама текућих трошкова председник Подружнице доноси самостално до висине месечног прихода Подружнице по основу чланарине. За веће износе, потребна је сагласност Председништва.

Контролу над материјално-финансијским радом Подружнице врши Надзорни одбор.

Одговорност за штету

Члан 18.

Чланови Скупштине и Председништва Подружнице одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Подружници, ако је та одлука донета непажњом или ненамерно.

Поступак накнаде штете покреће се на основу одлуке Председништва Подружнице.

Акта Подружнице

Члан 19.

Подружница доноси:

 • правилник о раду
 • одлуке, закључке и решења

Акта Подружнице морају бити у складу са актима Српског лекарског друштва.

Документација о трошењу новчаних средстава, приходима, стању имовине Подружнице и чланству се прецизно води и у сваком тренутку је доступна на увид члановима Председништва.

Члан 20.

Мишљење Подружнице о кандидату за звање „примаријус“ се доноси гласањем на састанку Председништва Подружнице. Члан Председништва подноси предлог, кратку радну биографију и списак објављених стручних и научних радова и реферише предложеног кандидата.

Престанак рада Подружнице

Члан 21.

Подружница престаје са својим радом одлуком Скупштине Подружнице и у другим случајевима одређеним законом.

Одлуку о престанку рада Подружнице доноси Скупштина на седници којој присуствује најмање две трећине чланова Подружнице. Одлуке се доносе двотрећинском већином укупног броја делегата Скупштине.

Уколико Скупштина не одлучи другачије, Председништво Подружнице врши функцију ликвидатора Подружнице.

У случају престанка рада, имовина Подружнице пренеће се на домаће недобитно правно лице, које је основано ради остваривања истих или сличних циљева, односно Скупштина ће одлуком о престанку одредити коме се имовина преноси у складу са Законом.

О доношењу одлуке о престанку рада Подружнице обавештава се председник Српског лекарског друштва.

Поступак за доношење измена и допуна Правилника

Члан 22.

Иницијативу за измене и допуне Правилника може поднети сваки члан Председништва.

Одлука о изменама и допунама Правилника се доноси усвајањем предлога двотрећинском већином укупног броја чланова Председништва.

 Члан 23.

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на интернет презентације Подружнице.

 

У Београду, 28. маја 2013.

Председник
Подружнице Српског лекарског друштва – Клинички центар Србије

Проф. др Ана Шијачки

 

Comments are closed.

Srpsko lekarsko društvo – Podružnica Klinički centar Srbije © 2012. Sva prava zadržana.