Koji su uslovi i koja je procedura za dobijanje zvanja „primarijus“?

 • Zvanje „primarijus“ može se dodeliti doktoru medicine, doktoru stomatologije i diplomiranom farmaceutu, koji ima najmanje:
 1. 12 godina rada u zdravstvenoj delatnosti, od čega šest godina posle položenog specijalističkog ispita
 2. publikovane stručne i naučne radove čiji je jedini autor, prvoimenovani autor ili koautor, bodovanih sa najmanje 100 bodova, pod uslovom da je 60 bodova ostvario u radovima u kojima je jedini ili prvoimenovani autor.
 • Stručni i naučni radovi boduju se na sledeći način:
 1. rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u domaćem zborniku ili suplementu
  prvoimenovani autor 4
  koautor 2
 2. rad objavljen u izvodu (rezime, poster) u međunarodnom zborniku ili suplementu
  prvoimenovani autor 8
  koautor 6
 3. rad objavljen u celini u domaćem zborniku ili suplementu
  prvoimenovani autor 6
  koautor 3
 4. rad objavljen u celini u međunarodnom zborniku ili suplementu
  prvoimenovani autor 10
  koautor 6
 5. stručni časopisi – nacionalni
  Originalni rad
  prvoimenovani autor 15
  koautor 10
 6. stručni časopisi – međunarodni
  Originalni rad
  prvoimenovani autor 30
  koautor 20
 7. monografije
  jedini ili prvoimenovani 20
  jedan od ostalih autora 10
 8. poglavlja u stručnim knjigama
  jedini ili prvoimenovani 15
  jedan od ostalih autora 10
 9. uža specijalizacija – 20
 10. studije drugog stepena, tj. magisterijum – 20
 11. studije trećeg stepena – doktorske akademske studije – 40

(Ukoliko kandidat ima završene studije drugog, odnosno trećeg stepena, vrednovaće se samo studije trećeg stepena)

 • Ukupno bodova: ___
 • Broj bodova za radove u kojima je jedini ili prvoimenovani autor ____
 • Prihvataju se samo radovi objavljeni u stručnim časopisima koji imaju oznaku: cip – katalogizaciju u publikaciji (ISSN, ISBN, UDK, UDC).
 • Period u kome je autor objavljivao radove ne može biti kraći od šest godina na dan podnošenja zahteva, odnosno predloga za dobijanje naziva primarijus, tj. radovi moraju biti objavljeni u najmanje šest različitih kalendarskih godina.
 • Zahtev (podnosi kandidat lično), odnosno predlog (može podneti odgovarajuća sekcija ili podružnica Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije, kao i nadležna komora) za dobijanje naziva primarijus podnosi se Ministarstvu zdravlja Republike Srbije, Beograd, Vladetina 1-3, soba 16.
 • Uz zahtev, odnosno predlog, dostavljaju se dokazi o ispunjenosti uslova, i to:
 • overene fotokopije svih diploma
 • kratka radna biografija
 • potvrda odgovarajuće zdravstvene, odnosno druge ustanove, kao i privatne prakse o ukupnoj dužini rada u zdravstvenoj delatnosti, odnosno specijalističkog staža
 • spisak objavljenih stručnih i naučnih radova, koji treba da sadrži: naziv rada, sve autore, naziv časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, godinu objavljivanja i stranu, odnosno strane na kojima je rad odštampan
 • fotokopija svakog rada sa spiska: naslovna strana časopisa, zbornika, odnosno druge publikacije, strana na kojoj se nalaze imena članova redakcionog odbora (recenzija), strana, odnosno strane na kojima je rad odštampan, strana na kojoj se vidi CIP – katalogizacija u publikaciji
 • uz radove odštampane u izvodu (rezime, poster) – original rada u celini
 • mišljenje osnovne Podružnice Srpskog lekarskog društva
 • mišljenje odgovarajuće sekcije Srpskog lekarskog društva, odnosno Farmaceutskog društva Srbije
 • potvrda o članstvu u Srpskom lekarskom društvu, odnosno Farmaceutskom društvu Srbije
 • kandidati iz autonomne pokrajine, u skladu sa zakonom, pribavljaju i mišljenje nadležnog organa autonomne pokrajine.
 • Administrativna taksa za zahtev plaća se na račun budžeta Republike Srbije.
Sačuvaj permalink.

Comments are closed.